ПОЛИТИКА НА ПРИВАТНОСТ

ПОЛИТИКА ЗА КОРИСТЕЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНФОРМАЦИИТЕ НА ZK.MK ВЕБ-САЈТОТ ('Политика')

 

Друштво за консалтинг финансии и медија Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: zk.mk постапувајќи во својство на Контролор во целост ја почитува приватноста на своите корисници и затоа преку оваа политика за приватност  ги информира за начинот и целите заради кои се собираат, како ги користиме, обработуваме, откриваме и чуваме личните податоци  кои секој Корисник ги дава слободно  за време на  користење на услугата.

 

Доставувањето на било каква информација или содржина од страна на Корисникот е доброволно и е предмет на Условите за користење кои се составен дел на оваа Политика за користење и заштита на информациите. (во понатамошниот текст "Политика").

 

Собирањето и обработката на личните податоци се врши во согласност со законските одредби. Почитувањето на правилата за заштита на податоците се контролира и секој може да контактира со:

 

Овластено лице за заштита на податоци:

 

Анжела Митреска Христова

Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ

Партизански Одреди 42/2

1000 Скопје

Тел. број: 071382188

E-Mail: anzelah@zk.mk

 

Назив и адреса на одговорниот орган

Р3 ИНФОМЕДИА ДООЕЛ

Партизански Одреди 42/2

1000 Скопје

Тел. број: +389 (0)2 3177 888

E-Mail: contact@zk.mk

 

Кои информации ги прибираме, како и за кои цели го правиме тоа

 

Кориснички информации

 

Информациите со кои Корисникот може да се идентификува опфаќаат: имиња, локација, адреса на е-пошта, како и сите други информации што Корисникот доброволно ги внел или се предвидени при користење на Услугите на zk.mk веб-сајтот (достапни преку zk.mk).

 

Во образецот за регистрација кој го пополнува Корисникот при склучување на договор, zk.mk јасно укажува на задолжителна или доброволна природа за доставување податоци и последиците од одбивањето истите да бидат доставени. Согласувајќи се со Условите за користење и оваа Политика, Корисникот се согласува дека корисничките информации може да се обработуваат согласно предвиденото во нив.

 

Давањето на личните податоци кои се означени како задолжителни за доставување во соодветните електронски обрасци за регистрација на zk.mk веб-сајтот се неопходни за регистрација на Корисникот, и за понатамошен пристап до Корисничките услуги за кои е потребна регистрација. Недоставувањето на овие информации претставува пречка за вршење успешна регистрација или основа за прекин на соодветната регистрација, еднострано од страна на zk.mk, согласно Условите за користење.

 

Покрај погоре наведените информации, zk.mk преку  користење на колачиња, веб-бикони и слични технологии може да собира и дополнителни информации  поврзани со  посетата на Корисникот секогаш кога ја посетува веб страната. Овие  Информациите се чуваат во лог-датотеки на Серверите на zk.mk и може да опфаќаат информации за веб-страници на zk.mk веб-сајтот кои ги посетил Корисникот, веб-сајтови кои го пренасочиле Корисникот на zk.mk веб-сајтот, веб-сајтови кои Корисникот ги посетил преку Линкови кое се презентирани на zk.mk веб-сајтот, датум и време на тие посети, IP-адреса на Корисникот, тип на интернет прелистувачот што го користи Корисникот, клучни зборови кои ги користи Корисникот при пребарување на zk.mk директориумот, бројот на корисници кои го виделе интернет огласот (банерот) на zk.mk веб-сајтот, бројот на кликнувања на интернет огласите (банерите) на zk.mk веб-сајтот, итн. Можете да одберете како Вашиот пребарувач зачувува Колачиња (анг. Cookies) со опцијата "Поставки на колачиња" која се појавува како Pop Up кога го посетувате zk.mk. За повеќе информации ве молиме посетете ја “Политиката за колачиња”.

 

Јавно достапни содржини. Кориснички содржини

 

Корисничката содржина (која содржи или не содржи лични податоци), а која Регистрираниот корисник ја објавува на веб-сајтот, како и сите информации кои тој ги доставува при користење на Услугите (како што се имињата, локација, e-пошта, фотографии, телефонски броеви, датум на раѓање, информации за профили во социјални мрежи, итн), се јавно достапни на zk.mk веб-сајтот и Корисникот се согласува со нивно откривање, едноставно со нивното објавување на zk.mk веб-сајтот.

 

Заради избегнување сомнеж, zk.mk нема никаква цел да прибира, користи, чува или на друг начин да обработува лични или било кој друг вид информации кои се предмет на посебна заштита во согласност со постоечката законска регулатива, преку корисничките содржини што Регистрираниот корисник ги испратил на zk.mk веб-сајтот, ниту пак да го следи постоењето на такви информации во нејзини рамки. Испраќањето на корисничките содржини или какви било лични податоци или други информации кои таа ги содржи, на овој или било кој друг начин, кога Корисникот ги користи Услугите, е во целост на негов сопствен ризик и одговорност. Со прифаќањето на Условите за користење и оваа Политика, Корисникот изјавува дека тој/таа е информиран, ги прифаќа истите и се согласува дека сите информации (вклучувајќи и личните податоци) кои се дел од Корисничките содржини, објавени од негова/нејзина страна или од неговата/нејзината Корисничка сметка ќе бидат јавно достапни до секој Корисник на zk.mk веб-сајтот, како и до трети лица на кои zk.mk им обезбедува пристап до оваа Корисничка содржина или други информации, во согласност со предвиденото во Условите за користење и оваа Политика. Исто така, Корисникот изјавува и гарантира дека при објавување на Корисничка содржина или било која друга информација, тој/таа не ги повредува правата на трета лица во врска со нивните лични податоци или други лични права, вклучително и дека тој/таа веќе има добиено согласност за објавувањето (до мера која е потребна според постоечката законска регулатива).

 

Zk.mk ги прибира и ги користи информациите од став 1.1 за целите кои се наведени во Условите за користење и оваа Политика, како што се обезбедување на услуги, обезбедување пристап и контрола на неговата/нејзината Корисничка сметка, исполнување на неговите обврски во согласност со закон, остварување и заштита на неговите/нејзините законски заштитени права и правни интереси, понуда на стоки и/или нови услуги понудени од трети лица, промоции, барање за организирање, анкети и испитувања за статистички цели.

 

Услуги поврзани со трети страни

 

Zk.mk може да им овозможи на трети страни, како Facebook, да објават на своите веб-сајтови јавно достапни содржини од компании, здруженија, установи и професионалци на zk.mk веб-сајтот.

 

Покрај тоа, по своја воља, Корисникот, на Zk.mk веб-сајтот може да сподели (преку Facebook-услугата за поврзување, на пример) информации кои се јавно достапни на други веб-сајтови, вклучувајќи и информации за поврзаност на Корисникот со други веб-сајтови (на пример, пријатели и листи на контакти). Оваа политика не се применува за информации за Корисникот и неговите/нејзините пријатели кои се зачувани на други веб-сајтови. Собирањето, складирањето, заштитата и обработката на тие информации е предмет на условите на тие - други веб-сајтови. Доколку Корисникот не сака неговите/нејзините пријатели, контактите и другите информации за Корисникот што се достапни на другите веб-сајтови да бидат достапни на Zk.mk веб-сајтот, тогаш Корисникот има можност да ги измени подесувањата за приватност на неговиот/нејзиниот кориснички профил на другите веб-сајтови.

 

Социјални мрежи

 

Друштвени јавни области

 

Сајтот може да биде пристапен или да содржи делови каде што можете јавно да споделите информации, да комуницирате со други лица, како што се коментари или мислења. Овие информации може да биде достапни на други корисници и компании и може да се појавуваат на други интернет страници или веб пребарувања и затоа овие податоци може да се читаат, собираат и користат од страна на други лица. На пример, ако ја објавите вашата е-маил адреса заедно со вашето мислење за некој хотел како коментар, може да добиете несакани пораки поради злоупотреба на Вашата адреса од трети лица. Ние немаме контрола над тоа кој го чита вашиот коментар или она што другите корисници можат да го сторат со податоците што вие доброволно сте ги изложиле, па затоа Ве молиме да бидете претпазливи при објавувањето на било какви лични податоци. Ние имаме согласност од нашите корисници да го објавуваме нивното име или корисничко име, заедно со нивното мислење или коментар.

 

Најавување преку социјални мрежи (Facebook, Google Plus)

 

Zk.mk им дава можност на корисниците на социјални мрежи да имаат интеракција со пријателите и да споделуваат информации на своите профили на социјалните мрежи. Корисникот може да креира сметка на zk.mk односно да се најави на zk.mk веб сајтот преку својот профил на социјалните мрежи на Facebook и Google.

 

Спротивно на тоа, ако моментално немате сметка на zk.mk и сакате да се најавите преку социјална мрежа најпрво ќе биде побарано да ги внесете Вашите податоци за логирање од социјалната мрежа, а потоа ќе ви биде креиран профилот на zk.mk со податоците од Вашиот профил на социјалната мрежа. Ве молиме подесете кои податоци сакате да ги споделите од Вашиот профил во подесувањата на социјалната мрежа каде ви е регистриран профилот. Со поврзувањето на zk.mk преку социјална мрежа, вие се согласувате дека ни давате пермисии да имаме увид врз информациите од Вашиот профил на социјалната мрежа. 

 

Со кого ги споделуваме вашите информации?

 

Јавна содржина

 

Zk.mk има право на zk.mk веб-сајтот да дистрибуира и доставува јавно достапни содржини, вклучувајќи ги сите Кориснички содржини на лица кои се поврзани на zk.mk, неговите деловни партнери и сите други трети лица, а Корисниците разбираат и се согласуваат дека тие трети лица можат да ја објават Корисничката содржина на нивните веб-сајтови или медиумски платформи. Тие треба да го посочат Корисникот како извор на таа Корисничка содржина и на нивната сметка да прикажат и наведат јавно-достапни информации, како што се имиња и фотографии.

 

Лица кои ги обработуваат податоците во име на zk.mk (Дата процесори)

 

Со цел да се изврши техничка поддршка и администрирање на zk.mk веб-сајтот и информациите да се обработуваат заради статистики и маркетинг цели, при вршење тестирања и сондажи за работата на zk.mk веб-сајтот, кога се прават плаќања и се користат други услуги поврзани со zk.mk веб-сајтот, личните податоци и другите информации за Корисникот може да им се откријат и да се обработуваат од трети лица на кои zk.mk им ја доделил изведбата на одредени услуги поврзани со zk.mk веб-сајтот. Овие податоци ќе бидат откриени и соодветно обработени само до одреден степен и обем, кој е неопходен за да се изврши доделената работа. Соодветно на тоа, тие трети лица ќе дејствуваат како Дата процесори во име на zk.mk. Дата процесорите се запознаени дека информациите се предмет на Законот за заштита на лични податоци.

 

Овие лица ќе бидат обврзани да ги обработуваат податоците само и единствено согласно строгите инструкции на zk.mk и ќе немаат право личните податоци на Корисниците да ги користат или обработуваат на кој било друг начин за други цели, освен за целите што се наведени во Условите за користење и оваа Политика.

 

Откривање на личните податоци

 

Zk.mk се обврзува да не открива какви било лични податоци и други информации за Корисникот или за неговото/нејзиното користење на Услугите, како и да не ги открива прибраните податоци на трети лица - надлежни органи, компании, поединци и други, освен:

 

 • кога тоа е предвидено во оваа Политика или во Условите за користење или кога корисникот ќе даде јасна согласност во моментот на регистрацијата или подоцна;
 • кога тоа е потребно заради исполнување на некоја законска обврска на zk.mk;
 • кога информациите ги бараат државни власти, судски власти или службени  лица, кои согласно важечкиот закон се овластени да бараат и прибираат такви информации во согласност со законските процедури и прописи;
 • кога откривањето на личните податоци од страна zk.mk е неопходно заради заштита на правата, правните интереси и угледот на zk.mk, т.е кога тоа е поврзано со лицата од zk.mk или Корисниците;
 • кога информациите им се откриваат на вработените или соработниците на zk.mk заради активности поврзани со администрирање на zk.mk и користење на Услугите;
 • во други случаи утврдени со  прописите за заштита на лични податоци.

 

Како ги чуваме сигурни вашите информации?

 

Политика за лица под 13 години

 

Zk.mk веб-сајтот не е наменет за лица под 13 години. Zk.mk нема за цел да прибира и обработува лични податоци за лица под 13 години. Во случај лице под 13 години да ги доставило своите лични податоци без согласност на неговите/нејзините родители и/или старатели, тие треба веднаш да ја известат Р3 Инфомедиа.

 

Сигурност на податоците

 

Zk.mk обраќа големо внимание на собирање, чување и обработка на личните податоци на Корисниците, со добра волја, во насока на добро утврдени, јасни цели и во согласност со Законот за заштита на личните податоци на Република Македонија и други соодветни закони, доколку се работи за таков случај. Во таа смисла, zk.mk ги презема сите соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на Корисници од случајно или незаконско уништување, губење, менување, откривање или неовластен пристап.

 

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • право на пристап до личните податоци
 • право на исправка и бришење на личните податоци
 • право на ограничување на обработката на личните податоци
 • право на приговор

 

За дополнителни информации и/или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот офицер за заштита на лични податоци Анжела Митреска Христова на следниов e-mail: anzelah@zk.mk

 

Последно променето на: 21.7.2021

 

 

Гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска е вклучена во иницијативата на водечкиот глобален информативен сервис за централно банкарство и ...
сите 16 | | | веќе видена

Расте вредноста на биткоинот. Тој за 24 часа скокна за 4.1 отсто. Биткоинот утрово се тргува по цена од 33.889 долари. Тоа е скок за 8,2 отсто во последната ...
сите 17 | | | веќе видена

Логирај се на Златна Книга

Корисничко имеЛозинкаНов корисник? | Заборавена лозинка? | Откажи