KUSHTE DHE RREGULLA PËR PËRDORIM TË ZK.MK (Kushte për përdorim)

KUSHTE DHE RREGULLA PËR PËRDORIM TË ZK.MK (Kushte për përdorim)

 

1. Dispozita të përgjithshme

 

Me këto kushte për përdorim të ueb faqes së zk.mk dhe shërbimet e saj dhe funksionalitetin(në tekstin e mëposhtëm:Shërbime për përdorim) janë përcaktuar të drejtat dhe detyrimet për përdorim të ueb faqes së zk.mk.

 

Çdo shkarkim i automatizuar i të dhënave nga ueb faqja zk.mk dhe nga baza e të dhënave të saj është rreptësisht e ndaluar.

 

E drejta për përdorim e zk.mk është e drejtë personale e përdoruesit (përdoruesi mund të jetë subjekt juridik ose person fizik) dhe nuk transferohet tek një person tjetër ose subjekt. Përdoruesi është përgjegjës për mbrojtjen e fjalëkalimit të tij. Përdoruesi është i njohur dhe është i vetëdijshëm se edhe pse internet në përgjithësi është një vend i sigurt, ndonjëherë ka pengesa në shërbim ose situata që janë jashtë kontrollit të R3 Infomedia  dhe R3 Infomedia s’është përgjegjëse për çfarëdo të dhëne të humbur derisa bëhet kalimi i informacionit nëpërmjet internetit. Edhe pse qëllimi i R3 Infomedia është zk.mk të jetë e disponueshme non-stop, ueb faqja mund të jetë e padisponueshme herë pas here për shkaqe nga më të ndryshmet, përfshi, pa kufizime, mirëmbajtjen rutinë. Përdoruesi kupton dhe pranon se në lidhje me rrethanat në korniza dhe jashtë kontrollit të R3 Infomedia, qasje në zk.mk mund të ndërpritet ose të pezullohet herë pas here.

 

Vendosja e informacioneve është e automatizuar nëpërmjet formularëve të përshtatshëm elektronik online në zk.mk. Me plotësimin dhe dërgimin e informacioneve nga ana e përdoruesit, përdoruesi i jep të drejtë R3 Infomedias ti publikoj ato informacione në zk.mk.

 

R3 Infomedia nuk është përgjegjëse për saktësinë, vërtetësinë dhe përmbajtjen e informacioneve që janë vendosur nga ana e përdoruesit, pra të publikuara në zk.mk. Për saktësinë, vërtetësinë dhe përmbajtjen e informacioneve për prodhimet /shërbimet dhe format/profesionistë përgjegjës për firmë/profesionistë që/dhe i vendosi/ dhe të njëjtat.

 

Zk.mk dhe funksionalitetet e saj janë në dispozicion për individët në dhe mbi moshën 18 vjeçare. Nëse ju keni të paktën 13 vjet dhe akoma s’keni 18,  mund të përdorni zk.mk, nën mbikëqyrjen e prindit apo kujdestarit që pajtohet me këto Kushte për përdorim. Askush nën moshën 13 vjeçare nuk duhet të përdor zk.mk.

 

 

R3 Infomedia mund të ndryshojë këto Kushtet për Përdorim në dokumentin e shkruar ose formë elektronike. Në këtë rast, R3 Infomedia do njoftoj klientët e saj në mënyrë të përshtatshme ose nëpërmjet njoftimeve në zk.mk për ndryshimet, jo më vonë se 7 ditë para hyrjes në fuqi të ndryshimit. Çdo përdorues pajtohet me këtë mënyrën të njoftimit për ndryshime të Kushteve për Përdorim.

 

 Çdo përdorues mban përgjegjësi të plotë për veprimet e tij gjatë përdorimit të zk.mk. Gjithashtu, çdo përdorues pajtohet të dëmshpërblejë dhe nuk duhet ta bëj përgjegjëse kompaninë R3 Infomedia, zyrtarët e saj dhe punonjësit për të gjitha pretendimet për pagesë të dëmit dhe shpenzimet, duke përfshirë kostot për përfaqësimin ligjor që mund të ndodh nga përdorimi i kësaj ueb faqeje nga përdoruesi i fundit dhe shkelje e kushteve për përdorim.

 

Çdo përdorues i regjistruar pajtohet të marrë njoftime në e-mail adresën me të cilën është regjistruar në zk.mk. Njoftimet janë të lidhura me shërbimin e zk.mk. Përdoruesit do pranojnë njoftim në e-mail adresën:

 

• kur do tu dërgohet një mesazh nëpërmjet sistemit për dërgimin dhe pranimin e mesazheve,

• nëse përdoruesi ka zgjedhur kompaninë e preferuar, do jetë i njoftuar kur do ketë ndryshim në informacionet për atë kompani,

• para skadimit të paketës së anëtarësimit, etj.

 

Çdo përdorues i regjistruar pajtohet të pranoj postë direket në e-mail adresën me të cilën është regjistruar në zk.mk.

 

Përdoruesi është i obliguar gjatë procesit të përdorimit të shërbimeve që i mundëson zk.mk, në serverin e tij, të mos lexoj/hedh dhe në asnjë mënyrë të mos ia zbuloj personit të tretë përmbajtjen - informacionin, të dhënat, tekstin, tingullin, datotekën, dosjet, softuerin, videot, fotografi, grafikë, audio material, komunikime ose çdo material tjetër ose link për material që:

1.1. nuk janë në përputhje me legjislacionin e R. Maqedonisë, ligjet e huaja në fuqi, etiketa e internetit, rregullorja e përbashkët për mirësjellje dhe moralitet;

1.2. subjekt i pronisësi intelektuale të personit të tretë, nëse me aprovim të bartësit të së drejtës;

1.3. paraqesin sekret komercial ose profesional ose informacione të tjera të besueshme, zbulimi i të cilave është i ndaluar sipas marrëveshjes, ligjit ose nenit të ndonjë forme përgjegjëse, shtetërore ose sociale;

1.4. përmban informacione për shifrat e përdoruesit tjetër ose qasje private, pa aprovimin e bartësit të tyre, si dhe softuer për qasje të shifrave dhe të drejtave të tilla;

1.5. përmbajnë informacionet private në lidhje me personin e tretë ose ndonjë informacion tjetër të ruajtur me ligj, vetën nëse është në përputhje me të gjithë kërkesat e aprovuara për mbrojtjen, vlerësimin dhe përdoronim e tyre;
 
1.6. kanë ose bëjnë apel për elemente dhune ndaj personave ose kafshëve, fyerje të dinjitetit njerëzor, kërcënim për jetën dhe integritetin fizik të njerëzve dhe kafshëve;

1.7. publikim të aksidenteve dhe incidenteve të tjera serioze ose akte të tjera;

1.8. kanë përmbajtje pornografike ose shfrytëzuese;

1.9. shprehin ose bëjnë thirrje për diskriminim sipas gjinisë, racës, kombësisë, përkatësisë etnike, shtetësisë, prejardhjes, besimit ose fesë, arsimimit, besimit, përkatësisë politike, status privat ose publik, invaliditet, moshës, orientimit seksual, statusit martesor, statusit të pronësisë ose gjithçka tjetër si dhe propagandim të çdo ideologjie tjetër jo demokratike;

1.10.  dëm i reputacionit, nderit dhe dinjitetit të mirë të personit të tretë;

1.11. bëjnë thirrje për ndryshim të dhunshëm të rendit kushtetues, kryerje krim, dhunë personale ose nxitje të urrejtjes raciste, etnike ose fetare;

1.12. shfaqje dhe inkurajim të sjelljes që paraqet rrezik  për mbrojte të mjedisit;

1.13. përmbajnë informacione që nxisin kryerje të aktiviteteve terroriste dhe tema të tjera të lidhura me terrorizmin;

1.14. dhunojnë të drejtat e pronësisë së personit ose interesat legjitime të personave të tretë;

1.15. kanë cilësi të dobët dhe përmbajtje të paqartë

1.16. kanë madhësi që kalon madhësinë maksimale që është caktuar nga ueb faqja e zk.mk;

Nëse përmbajtje të tilla do gjenden nga ana e R3 Infomedia, të njëjta menjëherë do fshihen. Nëse mendoni që produktet dhe shërbimet janë të lejuara për shitje sipas ligjeve të Maqedonisë dhe se nuk i shkelin ato, duhet ta vërtetoni. Produktet dhe shërbimet e publikuara duhet të jenë në përputhje me ligjet dhe rregullativat e aktivitet e përshtatshme në Maqedoni.

 

R3 Infomedia ka të drejtën të mbledh, ruaj, analizoj dhe përdor të dhënat statistikore mbi përdorimin e zk.mk me qëllim që të njoftojë klientët e tyre, përdoruesit, palët e tjera, ti publikojë në media të tjera, të verifikoj vërtetësinë e përdoruesit dhe të komunikoj me përdoruesin në lidhje me shërbimet e zk.mk. Megjithatë, të dhënat personale për përdoruesit do të mbahen si rreptësisht konfidenciale dhe nuk do tu zbulohet palëve të tjera, nëse kjo nuk kërkohet sipas ligjit, ose nëse ka një vendim gjykate apo ndonjë autorizim tjetër që ajo të bëhet.

R3 Infomedia R3 mban të drejtën për të verifikuar informacionin e paraqitur gjatë regjistrimit të firmës ose profesionistit, si dhe informacion në lidhje me çdo ofertë, produkt ose shërbim me qëllim që të kontrollohet vërtetësia e tyre. Nëse R3 Infomedia mendon se informacioni s’është i vlefshëm ose nuk është në përputhje me këto Kushte për Përdorimit, ka të drejtë ta fshijë atë.

 

 R3 Infomedia nuk është përgjegjës për shkaktim të çfarëdo lloj dëmi për shkak të informacioneve të publikuara në lidhje me produktin, shërbimin, kompaninë ose profesionistin.

 

R3 Infomedia mban të drejtën për të shtuar, ndryshuar, vendosur,  hequr, ndaluar ose vendosur kushte për shërbimet e zk.mk pa paralajmërim.

 

 

2. Kushte për përdorim

 

1.  Mos shkruani qëndrime të papërshtatshme kundër konkurrencës. Deklarata të papërshtatshme dhe/ose të pakualifikuara mund të fshihen nga ana e R3 Infomedia.

2.    Mos përfshini informacione ose në ndonjë mënyrë tjetër mos përdorni material që është subjekt i aftësive intelektuale ose të drejta të tjera ekskluzive nga pala e tretë pa asnjë njohuri dhe leje.

3.    Mos vendosni të dhëna personale që janë për persona të tjerë dhe pa autorizim të mëparshëm prej tij.

4.    Mos promovoni ose në çfarë mënyre tjetër mos reklamoni produkt ose shërbim tjetër.

5.    Mos promovoni oferta masive tek firmat anëtare në zk.mk, nëpërmjet opsionit , dërgo e-mail.

 

3. Udhëzime themelore dhe instruksione

 

Kur ju regjistroheni si subjekt ligjor (kompani), profesionist ose person fizik:

 

1.   Shkruani informacione të vlefshme për ju ose kompaninë tuaj ose në të cilën jeni punësuar. 

2.   Shkruani dhe përdorni vetëm përmbajtje ligjore, të mirë dhe të sinqertë.

3.    Ju lutemi të ndiqni “netiketa” kur vendosim të dhëna, pra këshilla është të mos shkruani të gjithë tekstin me shkronja të mëdha ose font të parregullt.

 

Kur vendosni prezantim ueb:

 

1.   Prezantimi ueb me përshkrimin e kompanisë, oferta juaj, produkte ose shërbime duhet të vendosen në mënyrë që do përshkruaj më mirë kompaninë tuaj, ofertën, produktin ose shërbimin. 

2.    Teksti duhet të vendoset në pjesën e përshkrimit.

3.   Ndiqni “netiketa” kur shkruani tekst, pra mos e shkruani të gjithë tekstin me shkronja të mëdha ose font të parregullt.

4.    Fotot duhet të vendosen në pjesën e galerisë së fotove, videot duhet të vendosen në pjesën e videove.

5.   Vendosni prezantime të ndryshme ueb për shërbime të ndryshme në të cilat përfshihet kompania/profesionisti.

6.    Mos publikoni produkte ose shërbime që nuk janë të lejuara për shitje sipas Ligjeve në Maqedoni. Nëse produkte ose shërbime të tilla do gjenden në faqen e R3 Infomedia, të njëjta menjëherë do hiqen.

 

4. Kushtet për shfrytëzimin e shërbimit "Opinione dhe të vlerësime" në Librin e Artë

 

Këto kushte për përdorim të shërbimit "Opinione të vlerësime" në Librin e Artë ("Kushte për përdorimit") janë të lidhura me opinionet e publikuara dhe vlerësime në aplikimet ueb në Librin e Artë, që është në dispozicion në www.zk.mk si dhe opinione të publikuara dhe vlerësime të aplikacionit mobil në Librin e Artë. Me dërgimin e mendimit dhe vlerësimit, çdo përdorues i shërbimit "Opinione dhe vlerësime" të Librit të Artë konsiderohet se është i njohur dhe i pranon këto kushte për përdorim të shërbimit.

 

Çdo përdorues i ueb faqes ose aplikacionit mobil në Librin e Artë  i lejohet të publikojë opinione dhe vlerësime për kompanitë e vizituara, institucionet, organizatat ose individët. Mendimet dhe vlerësimet janë gjithmonë subjekt i dispozitave të këtyre kushteve për përdorim. 

 

Për të vlerësuar një kompani, institucion, organizatë apo individ, ju lutem të zgjidhni numrin e yjeve që përputhet me mendimin tuaj për kompaninë, institucionin, organizatën apo individin  të cilin /dhe /vlerësoni. Vlerësimi me yje është bërë në një shkallë nga 1 deri n5, respektivisht:

 

***** (5 yje) – Përkryer

**** (4 yje) – Shumë mirë

*** (3 yje) - Mirë

** (2 yje) – Dobët

* (1 yll) – Keq

 

Duke dërguar mendimin dhe vlerësimin në Librin e Artë, përdoruesi  i jep të drejtë R3 Infomedia (a) të publikoj mendimin e tij dhe vlerësimin në shërbimin "Opinione dhe të vlerësime" në ueb faqe dhe aplikimin mobil të Librit të Artë dhe (b) të publikojë emrin përdorues, emrin e përdoruesit që publikoi opinionin, si autor i tij në shërbimin  "Opinione dhe të vlerësime" në ueb faqe dhe aplikimin mobil të Librit të Artë.

 

Vlerësimi i përgjithshëm për firmën, institucionin, organizatën apo individin është treguar si një vlerësim mesatar nga të gjithë vlerësimet e dhëna për të. Nuk do të lejohet të merren parasysh dy ose më shumë vlerësime nga i njëjti autor që i referohen të njëjtës kompani, institucioni, organizate apo individi si pjesë e llogaritjes për vlerësimin e saj të përgjithshëm.

 

 

4.1 Udhëzime themelorë dhe instruksione.

 

Si shkruani opinion:

 

1.   Shprehni përvojën dhe mendimin tuaj personal. Kur shkruani opinion negativ/pozitiv, jini konkretë dhe jepni arsye për opinionin.

2.   Jini objektivë, të sinqertë dhe të drejtë.

3.   Shkruani dhe përdorni vetëm përmbajtje ligjore, të mirë dhe të ndershme.

4.   Vlerësoni shërbyesin e vlerësimeve ose produkte të mira, duke dhënë nga 1 deri 5 yje.

5.  Mos harroni se opinion juaj ndihmon dhe përdorues të tjerë në marrjen e vendimeve të informuara.

6.   Përmbajtja le të jetë e shkurtër – 3 deri 4 fjali është gjatësia ideale.

7.   Ju lutem të ndiqni “netiketa” kur shkruani opinion, pra këshillën dhe të mos e shkruani të gjithë opinionin me shkronja të mëdha, font të parregullt ose font të bollduar.

8.   Nëse citoni dikë tjetër, ju lutemi të shkruani burimin dhe ta kufizoni gjatësinë e tekstit që citoni.

 

4.2 Rregulla për përdorim

 

Kur shkruani dhe dërgoni mendim:

 

1.   Mos vendosni foto, fotografi dhe linqe nga ueb faqe të tjera.

2.   Mos shkruani qëndrime të pajustifikueshme kundër konkurrencës. Dëshmi të pabaza dhe /ose të pakualifikuara mund të mos publikohen.

3.   Mos përfshini mendimin tuaj ose në ndonjë mënyrë tjetër mos përdorni material që janë subjekt i të drejtave të pronësisë intelektuale ose të drejta të tjera ekskluzive nga palë e tretë pa dijeninë dhe lejen e tyre.

4.  Mos u referoni ose përgjigjuni kundrejt mendimeve nga përdorues të tjerë. Qëllimi i shërbimit “ Opinione dhe vlerësime” i Librit të Artë nuk është diskutim, por thjesht shpalosje e mendimeve tuaja private për kompani, institucion, organizatë apo individë të caktuar për të cilën është shkruan opinion, sepse R3 Infomedia ju jep të gjithë klientëve të drejta të njëjta tu përgjigjen mendimeve të dhëna për ta. Kur një mendim dhe vlerësim i caktuar është publikuar në Librin e Artë, sistemi automatikisht dërgon një e-mail me përmbajtjen e opinionit të dhënë për firmën, institucionin, organizatën ose individin për të cilën ajo dedikohet.

5.   Mos përfshini përmbajtje që janë raciste, sektiste, pornografike, diskriminuese, të dhunshme ose akte kriminale që përmbajnë shënime të këqija dhe fyese, prova të dëgjuara nga persona të tjerë ose akuza dashakeqe.

6.   Mos përfshini të dhëna personale në lidhje me persona të tjerë, pa aprovimin paraprak prej tyre.

7.   Mos  rrezikoni ose kërcënoni sigurinë personale dhe pasurinë e personave të tjerë.

8.   Mos reklamoni, mos promovoni ose në ndonjë mënyrë tjetër mos lajmëroni prodhim tuajin ose të huaj ose shërbim.

9.   Mos vendosni përmbajtje që janë të adresuara ndaj R3 Infomedia ose administratorit të ueb faqes www.zk.mk ose kundrejt administratorit të aplikimit mobil. Nëse dëshironi ti kontaktoni ata, ju lutemi për atë qëllim të përdorni faqen Kontakt.

 

4.3 Dispozita të përgjithshme

 

1.  R3 Infomedia nuk është përgjegjëse për saktësinë dhe vërtetësinë e mendimeve të shkruara nga përdoruesit e Librit të Artë. R3 Infomedia gjithashtu nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e opinioneve që janë publikuar, gjithashtu as edhe pajtueshmërinë e tyre me këto Kushte për përdorim.

2.   Opinionet e dërguara nëpërmjet shërbimit"Opinione dhe vlerësime" të Librit të Artë mund të vërtetohen nga ana e R3 Infomedia me qëllim që të vërtetohet nëse janë të përshtatshme dhe në përputhje me këto Kushte për përdorim.

3.  R3 Infomedia mban të drejtën të mos publikoj ose të fshijë opinion të shkruar nga përdorues.

4.   R3 Infomedia s’ka të drejtë të shtoj, fshijë dhe/ose të fsheh tekst, ose në ndonjë mënyrë tjetër të ndryshoj përmbajtjen e çfarëdo opinioni.

5. R3 Infomedia ka të drejtën të mbledh, ruaj, analizoj dhe përdor  të dhëna statistikore për përdorim të shërbimit “Opinione dhe vlerësime” me qëllim që të njoftojë klientët e saj, përdoruesit, palët e tjera ose ti publikojë në media të tjera. Megjithatë, të dhënat personale për përdoruesit do të ruhen si rreptësisht konfidenciale dhe nuk do tu zbulohet të palëve të tjera, vetëm nëse kjo kërkohet sipas ligjit, ose nëse ka një vendim gjykate apo ndonjë autorizim tjetër që ajo të bëhet.

 

6.   Me qëllim që të publikojnë opinione, përdoruesit e shërbimit “Opinione dhe vlerësime” të Librit të Artë, duhet të shkruajnë e-mail adresën e tyre dhe emrin në formën për dërgesë të opinioneve dhe vlerësimeve. R3 Infomedia do ti mbledh, përdor, analizojë dhe ruaj këto informacione me qëllim që të provoj vërtetësinë e përdoruesit dhe të komunikoj me përdoruesin në lidhje me shërbimet e Librit të Artë.

7.   Çdo përdorues mban përgjegjësi të plotë për opinionin dhe vlerësimin e tij dhe pajtohet të mbroj, të dëmshpërblej dhe ta deklaroj si të pafajshme R3 Infomedia në bazë të: 1)çfarëdo dhe të gjitha humbjet, dëmet, gabimet, detyrimet dhe borxhe të shkaktuar për shkak të çfarëdo mosrespektim dhe shkelje të kushteve për përdorim të shërbimit “Opinione dhe vlerësime” të Librit të Artë nga ana e përdoruesit; dhe 2) çfarëdo ose të gjitha veprimet, proceset gjyqësore, grindje, akuza, gjykime, padi gjykuese, çmime dhe shpenzime(përfshi dhe pagesë për shërbimet e avokatit) ndaj/në R3 Infomedia, ose incident nga ana e përdoruesit në lidhje me çfarëdo dispozitë nga këto shërbime të përdorimit.

8.   R3 Infomedia mund të ndryshoj këto kushte të përdorimit me dokument të shkruar ose formë elektronike. Në raste të tilla, R3 Infomedia do ti informoj përdoruesit e saj  në mënyrë të duhur(përfshi dhe mënyrën e shpalljes së njoftimit në www.zk.mk) për ndryshimet, jo më vonë se 7 ditë para hyrjes në fuqi të ndryshimit. Çdo përdorues pajtohet që të vizitoj rregullisht faqen www.zk.mk që të mësoj për ndryshimet e tilla.

9.   Ju lutem të keni parasysh se vlerësimi për çdo kompani, institucion, organizatë ose individë është formuar në bazë të opinioneve subjektive personale nga ana e përdoruesve. R3 Infomedia rekomandon të gjithë përdoruesit e Librit të Artë ti lexojnë me vëmendje opinionet dhe të marrin një vendim të matur për saktësinë dhe përdorimin praktik të  opinioneve.

10. Nëse mendoni se ndonjë opinion nuk është në përputhje me këto Kushte për përdorim, ju lutem ta paraqisni këtu. R3 Infomedia do ti hetoj opinionet e publikuara dhe do ti fshijë nëse nuk i plotësojnë kushtet për përdorim.

 

4.4 Dispozita përfundimtare 

 

Palët që në ndonjë mënyre mendohet se janë të ndikuara me Kushtet për përdorim në www.zk.mk, janë dakord q ë ndaj tyre të zbatohet legjislacioni  e Republikës së Maqedonisë dhe si institut kompetente  nw mwnyrw efektive e zgjedh gjykata kompetente me seli në Shkup, Republika e Maqedonisë.

 

5. Politika e të drejtës autoriale, markës tregtare dhe të pronës inteletkuale.

 

Çdo kopjim, shpërndarje, transmetim, ose modifikim në ndonjë mënyrë tjetër dhe përdorimi i kësaj ueb faqe pa lejen me shkrim nga R3 Infomedia është rreptësisht e ndaluar . Çdo shkelje e kësaj politike mund të rezultojë në shkeljen e markës tregtare ose aftësi të tjera intelektuale dhe mund të çoj përdoruesin përfundimtar deri në një dënim civil dhe/ose penal.

 

R3 Infomedia nuk mban përgjegjësi për ti dhënë përdoruesit indikacione që ai/ajo të kuptojnë nëse ndonjë material i caktuar është i mbrojtur me të drejta autoriale ose markë tregtare. Përdorues është përgjegjësi i vetëm për çdo dëm që rezulton nga çdo shkelje e të drejtave autoriale , markës tregtare, të drejtës së pronësisë ose çdo dëmtim tjetër që rezulton nga një parashtrim i tillë . 

 

Време зa читање: 2 минути Аплицирање и добивање извештај од Кредитниот регистар дигитално е услуга којашто е достапна за граѓаните 24 часа, седум дена во ...
сите 19 | | | веќе видена

Глобалниот капацитет за производство на електрична енергија на јаглен порасна со најсилното темпо во последните седум години во 2023 година, поттикнато од ...
сите 6 | | | веќе видена

Денеска на сметките на околу 14.300 тутунопроизводители се исплатени субвенциите за реколтата од 2023 година во вредност од близу една и пол милијарда денари. ...
сите 34 | | | веќе видена

Hyni në Librin e Artë

Emri i përdoruesitFjalëkalimPerdorues i ri? | Keni harruar fjalëkalimin tuaj? | Anuloj